REKRUTACJA

Burmistrza Łomianek z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI 

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

l.p.Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego12.03.2024 godz.8.0018.03.2024 godz.15.00
2.Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych19 marca 2024 godz. 13.00
3.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych19.03.2024 godz.13.005.04.2024 godz.20.00
4.Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym19.03.2024 godz.13.0008.04.2024 godz.15.00
5.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym19.03.2024  09.04.2024 godz.15.00
6.Podanie               do           publicznej           wiadomości        listy        kandydatów                 zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych06.05.2024 godz. 14.00
7.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia 06.05.2024 godz.14.0013.05.2024 godz.15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych24.05.2024 godz. 14.00
 Procedura odwoławcza od 24 maja 2024
9.Składanie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10.Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Złożenie do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
12.Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
   Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
13.Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc18 czerwca 2024 godz. 14.00
14.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych18.06.2024 godz.14.0021.06.2024 godz.20.00
15.Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym18.06.2024 godz.14.0024.06.2024 godz.15.00
16.Podanie               do           publicznej           wiadomości        listy        kandydatów                 zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych 25.06.2024 godz.14.00
17.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia 25.06.2024 godz.14.0027.06.2024 godz.15.00
18.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28.06.2024 godz. 14.00
 Procedura odwoławcza od 28 czerwca 2024
Scroll to Top
Skip to content