ZASADY   PRZYPROWADZANIA   I  ODBIERANIA  DZIECI   Z  PRZEDSZKOLA

PRZEZ  RODZICÓW  (PRAWNYCH OPIEKUNÓW )   I  NAUCZYCIELI

W  PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM   W  DĄBROWIE .

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 • Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców  (prawnych opiekunów ).

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do:

 • wprowadzenia dziecka do szatni,
 • rozebrania dziecka w szatni,
 • osobistego przekazania dziecka pracownikowi danej grupy, do której  uczęszcza lub przekazać osobiście pracownikowi obsługi dyżurującego przy drzwiach wejściowych

3. Rodzice zobowiązani są, aby nie pozostawiać dzieci na terenie ogrodu  przedszkola lub przed furtką, przed wejściem, przed budynkiem, przed szatnią bądź przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.  Dla bezpieczeństwa dziecka wskazane jest, aby Rodzic (prawny opiekun) przekazał  dziecko Nauczycielowi lub pracownikowi obsługi danej grup,y nie pozostawiał dziecka samego na terenie placówki bez opieki.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola.

 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu, które nie jest pełnoletnie,
 • Osoby wymienione w punkcie 1 zobowiązane są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
 • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania tego dziecka.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 • W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola bądź w dniu poprzedzającym.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Osoba dyżurująca spisuje dane z dowodu osobistego, wpisuje godzinę odbioru dziecka.
 • Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i  środków odurzających.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania aktualnych numerów telefonów kontaktowych.
 1. Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

PRZYPROWADZANIE

 • Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

PRZYPROWADZANIE

 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 – do 17:00.
  • Dzieci z grupy II – „Skrzaty” i ,,III – Grzybki przebywają od  7:00 w swojej Sali, natomiast dzieci z grupy    ,, Krasnale’’ przebywają od godz: 7:00 do 8:00 pod opieką  nauczycieli dyżurujących z grupy II i III.
  • Dzieci z grupy  starszych IV – „ Biedronki” i V- ,,Motylki” przebywają  od 7:00  pod opieką nauczycieli ze swoich grup, dzieci z grup  VI ,, Tropiciele” od  godz:  7:00   do 7:30  przebywają  pod opieką  nauczycieli dyżurujących  z grupy IV i V. Ze swoim nauczycielem, przechodzą  do  sali  o 7:30.  

ODBIERANIE

 • Dzieci z grupy ,,Krasnali”   przebywają w grupie  do godz. 16:00, pod opieką swojego nauczyciela , a od 16:00 do 17:00 pod  opiekę nauczycieli dyżurujących z grupy II i III, po godz.16:00 na podwórku przekazywane są pod  opiekę nauczycieli dyżurujących z grupy Skrzatów i Grzybków..
  • Dzieci z grupy II i III ,  przebywają  do 17:00 pod  opieką nauczyciela ze swojej grupy.
  • Dzieci z grupy „Tropicieli” przebywają  do godz. 16:30 pod opieką swojego  nauczyciela , a od 16:30 d0 17:00 pod opieką nauczycieli z grupy IV i V.
  • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione, obowiązani zgłaszać odbiór dziecka z przedszkola, pracownikowi obsługi danej grupy lub pracownikowi dyżurującemu przy szatni. Pracownik obsługi przyprowadza dziecko z Sali  i oddaje pod opiekę  osoby odbierającej.
  • Podczas pobytu dzieci na podwórku przedszkolny, Rodzice lub prawni  opiekunowie, obowiązani są o zgłaszanie  odbioru dziecka z przedszkola , nauczycielkom  poszczególnych grup lub  nauczycielkom dyżurującym.

  ZASADY  WYDAWANIA  DZIECI  OSOBOM  UPOWAŻNIONYM  PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW )

 1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go w swojej sali od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
 2. Po odebraniu dziecka przez rodziców ( prawnych opiekunów) z sali lub ogrodu rodzic ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swojego dziecka ( nie należy pozostawiać dziecka bez opieki).
 3. Jeżeli rodzic odbiera dziecko z sali lub ogrodu, a potem chodzi po przedszkolu i załatwia inne sprawy , zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą, nauczyciel nie może ponosić odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez  rodziców.  
 4. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami nauczycielki muszą poinformować rodziców o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

Na początku roku należy założyć segregator „Osoby uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie…”. segregator znajduje się w holu.

Scroll to Top
Skip to content