Aktualności
 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice.

  W szatni na pufie znajduje się kosz z ubraniami. Prosimy zrobić przegląd, może będzie jakaś część garderoby Państwa Pociechy. Dziękuję.

 • Zebranie z Rodzicami

  25 kwietnia odbędzie się zebranie z Rodzicami:

  16.30 grupa Biedronki

  16.30 grupa Tropiciele

  17.00 grupa Motylki

 • Dziękujemy

  Drodzy Rodzice

  Dziękujemy serdecznie za wspieranie działań w naszym przedszkolu. Państwa współpraca przyczynia się do uatrakcyjniania pobytu Dzieci, a tym samym wpływa na rozwój naszej placówki.

  Bardzo dziękujemy.

 • Wielkanocne życzenia.

  Szanowni rodzice oraz dzieci.

  Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole. Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

 • STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
 • Dzień Babci i Dziadka

 • REKRUTACJA

  Poniżej link z informacjami .

  https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/17612,Rozpoczecie-rekrutacji-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-s.html

  Burmistrza Łomianek z dnia 30 stycznia 2024 r.

  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

  § 1.

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki.

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI 

  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  l.p.Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
  1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego12.03.2024 godz.8.0018.03.2024 godz.15.00
  2.Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych19 marca 2024 godz. 13.00
  3.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych19.03.2024 godz.13.005.04.2024 godz.20.00
  4.Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym19.03.2024 godz.13.0008.04.2024 godz.15.00
  5.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym19.03.2024  09.04.2024 godz.15.00
  6.Podanie               do           publicznej           wiadomości        listy        kandydatów                 zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych06.05.2024 godz. 14.00
  7.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia 06.05.2024 godz.14.0013.05.2024 godz.15.00
  8.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych24.05.2024 godz. 14.00
   Procedura odwoławcza od 24 maja 2024
  9.Składanie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  10.Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  11.Złożenie do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
  12.Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaw terminie 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
  13.Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc18 czerwca 2024 godz. 14.00
  14.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych18.06.2024 godz.14.0021.06.2024 godz.20.00
  15.Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym18.06.2024 godz.14.0024.06.2024 godz.15.00
  16.Podanie               do           publicznej           wiadomości        listy        kandydatów                 zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych 25.06.2024 godz.14.00
  17.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia 25.06.2024 godz.14.0027.06.2024 godz.15.00
  18.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych28.06.2024 godz. 14.00
   Procedura odwoławcza od 28 czerwca 2024
 • (brak tytułu)

      Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla przedszkoli samorządowych

                                      prowadzonych przez Gminę Łomianki

  1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1, 05-092 Łomianki

                                              01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.

  2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Piaskowej 30, 05-092 Łomianki

                                              01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.

  3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

                                              31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

  4. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki

                                               31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

  1. Wydawanie wniosków od 22 kwietnia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku, odbywa się w przedszkolu macierzystym wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
  • Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 06 maja 2024 roku do 17 maja 2024 roku do dyżurującego przedszkola. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno.
  • 31 maja 2024 roku w dyżurujących przedszkolach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie w momencie zwolnienia miejsca.

  Link do
  Zarządzenia Nr WAO.0050.11.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki

  Zarządzenie Nr WAO.0050.11.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki – 2024 – BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach (lomianki.pl)

 • Dzień Babci i Dziadka

  Szanowni Rodzice,

  Przepraszamy za nieporozumienie związane z podanym terminem organizacji Dnia Babci i Dziadka

  Ostatecznie na prośbę Rady Rodziców uroczystość z Babcią i Dziadkiem odbędzie się dnia 02.02.2024 r.

  Poniżej podajemy godziny występu dzieci według grup:

  Krasnale – godz. 9.15

  Skrzaty – godz. 10.00

  Grzybki – godz. 10.45

  Biedronki – godz. 12.30

  Motylki – godz. 13.15

  Tropiciele – godz. 14.00

  Serdecznie zapraszamy.

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  30.11 ( czwartek) we wszystkich grupach , fotograf będzie robił zdjęcia. Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.

  5.12 (wtorek ) , o godz. 17:00, odbędzie się zebranie z Rodzicami. Zapraszamy

  6.12 ( środa) MIKOŁAJKI

  18.12 ( poniedziałek) , godz. 15:00 odbędzie się świąteczny koncert. Zapraszamy Rodziców.

  21.12.2023(czwartek), godz. 11:30 odbędzie się świąteczny koncert kolęd i pastorałek przy choince, dla dzieci , pt. ,, Nim zabłyśnie gwiazdka”.

  10. 01(środa), godzina 17:00 Zebrania grupowe z Rodzicami

  02.02 . 2024 DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  8. 02. 2024 BAL KARNAWAŁOWY. Prosimy o przyniesienie w torbach strojów dla dzieci.

 • Informacja dla Rodziców

  W poniedziałek 20.11 Dzień Praw Dziecka – w tym dniu, ubieramy dzieci na niebiesko.

 • Obchody 11 listopada

  Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie
  Święta Niepodległości
  Dnia 10 listopada 2023r. Spotykaliśmy się na uroczystości z okazji 105
  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości
  poświęconej Ojczyźnie.
  Polska po 123 latach niewoli, dzięki odwadze i poświęceniu wielu Polaków
  odzyskała upragnioną wolność.
  11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary
  i zwycięstwa.
  Wszystkie dzieci z naszego przedszkola, wychowawcy grup, pracownicy
  oraz zaproszeni goście zamanifestowali dziś naszą wolność poprzez
  odśpiewanie hymnu państwowego.
  Przedszkolaki mimo, że nie znają jeszcze historii naszego kraju wiedzą
  jakie mamy symbole polskości, które tworzą naszą wspólnotę, śpiewają
  o nich w piosenkach i recytują wiersze.
  Dziś usłyszeliśmy piosenkę pt. Jestem Polką i Polakiem oraz wiersz
  pt. Kto Ty jesteś?
  Pani Dyrektor serdecznie przywitała gości – chór Patrium Carmen pod
  kierunkiem Pana prof. Michała Straszewskiego, „jest nam niezwykle miło
  i jesteśmy bardzo wdzięczni, że zechcieliście Państwo gościć w naszym
  przedszkolu”.
  W dalszej części pani Dyrektor serdecznie podziękowała Paniom za
  organizację święta patriotycznego, zaznajamianie dzieci z artefaktami
  z historii Polski i uwrażliwiania ich już od najmłodszych lat.
  Szczególnie podziękowania skierowano do Pani Maryli Krauze za
  koordynowanie dzisiejszej uroczystości.

 • Pasowanie na przedszkolaka

  Dnia 26 października w naszym przedszkolu odbędzie się uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

  Godziny pasowania z podziałem na grupy:

  9.30 KRASNALE

  10.15 SKRZATY

  11.00 GRZYBKI

  Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na udział w wydarzeniu.

 • 16.10. 2023. „Dziecięcy świat fantazji” Literacka, muzyczna, plastyczna twórczość dla dzieci. Instrumenty perkusyjne.
 • (brak tytułu)

  15 września obchodziliśmy Dzień Kropki.

 • (brak tytułu)


  20 września świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka. Odwiedziły nas alpaki. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawostek o ich życiu. Mieliśmy też możliwość karmić zwierzęta. Było też dużo wesołej zabawy, a po obiedzie wspaniała dyskoteka.

  Od 25 do 29 września obchodziliśmy Europejski Tydzień Sportu. Bardzo lubimy zabawy i zawody sportowe. Prowadzili je również profesjonalni trenerzy.

 • Otwarcie Przedszkola 31. 08. 2023 roku.
 • Bieżące informacje

   

  Zebranie z Rodzicami (25 kwietnia):

  16.30 grupa Biedronki i Tropiciele 
  17.00 grupa Motylki 

   

  Szanowni Państwo  informujemy o ropoczętej  rekrutacji

  Poniżej link z informacjami.

  https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/17612,Rozpoczecie-rekrutacji-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-s.html

  DYŻUR WAKACYJNY                                                                                      

      Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla przedszkoli samorządowych

                                      prowadzonych przez Gminę Łomianki

  1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1, 05-092 Łomianki

                                              01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.

  2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Piaskowej 30, 05-092 Łomianki

                                              01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.

  3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

   

                                              31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

  4. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki

   

   

                                               31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

     Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

  1. Wydawanie wniosków od 22 kwietnia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku, odbywa się w przedszkolu macierzystym wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
  • Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 06 maja 2024 roku do 17 maja 2024 roku do dyżurującego przedszkola. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno.
  • 31 maja 2024 roku w dyżurujących przedszkolach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie w momencie zwolnienia miejsca.

   

   

  Link do
  Zarządzenia Nr WAO.0050.11.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki

  Zarządzenie Nr WAO.0050.11.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki – 2024 – BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach (lomianki.pl)

   

   

   

   

   

   Kalendarium:

  Zebranie z Rodzicami 6.09 – środa – godz. 17:00

  15 września- Dzień kropki

  20 września – Dzień Przedszkolaka (Atrakcje dla dzieci: Alpaki oraz mini dyskoteka z zabawami dla dzieci).

  20 – 26 września – Europejski tydzień sportu. (Zajęcia z trenerami z KS Łomianki).

  4 października – Sprzątanie świata

  6 października – Próbna ewakuacja. 

  26 października – Pasowanie na Przedszkolaka

  31 października – Dzień Dyni

  6 listopada – Dzień postaci z bajek

  6 listopada – Szkolenie dla Rodziców z wykładowcą z UKS na temat relacji z dzieckiem.

  10 listopada organizowane będą obchody z okazji Dnia Niepodległości. Prosimy o ubranie dzieci na galowo. 

  10 listopada – Obchody związane z 11 Listopada. Odśpiewanie przez dzieci Hymnu o 11.11. 

  20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  21 listopada – Dzień Życzliwości 

  22 listopada – Dzień Pozytywnych Relacji 

  23 listopada – Dzień Integracji 

  24 listopada – Dzień Pluszowego Misia 

  30 listopada – fotograf (we wszystkich grupach) 

  5 grudnia – zebranie z rodzicami, godzina 17.00

  6 grudnia – Mikołajki

  18 grudnia – świąteczny koncert kolęd z udziałem Chóru. Zapraszamy Rodziców. 

  21 grudnia – o godzinie 11.30 odbędzie się świąteczny koncert kolęd i pastorałek dla dzieci pt. „Nim zabłyśnie gwiazdka”. 

  10 styczeń – Zebranie z rodzicami, godz. 17. 

  02 luty  – Dzień Babci i Dziadka. 

  8 luty – Bal karnawałowy.

  14 luty – Walentynki – element czerwony stroju będzie mile widziany. 

  17 luty – Światowy Dzień Kota – przynosimy pluszaka 

  26 luty – Dzień Dinozaura – przynosimy maskotkę dinozaura 

  8 marca – Dzień Kobiet 

  21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – zielony strój mile widziany 

  22 marca – Światowy Dzień Wody – niebieski element stroju 

  27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru – prosimy o fikuśną fryzurę lub makijaż 

  27 marca – Wizyta Zajączka Wielkanocnego 

  4 kwietnia – Dzień Marchewki 

  8 kwietnia – Dzień Bratka (wspólne z dziećmi sadzenie bratków)

  9 kwietnia – Wizyta Pszczelarza i Pszczół

  15 kwietnia – Koncert Muzyczny 

  17 kwietnia – Spotkanie ze Strażakiem 

  22 kwietnia – Dzień Ziemi 

  23 kwietnia – Dzień Książki 

  29 kwietnia – Dzień Tańca 

   

   

   

Scroll to Top
Skip to content